「HRSM」は「広島県」の略だと予想されます。

HRSM
1位広島県 (Hiroshima)
2位裸ランドセル サゲマン (Hadaka Ransel Sage Man)
3位裸リボン スク水 (Hadaka Ribbon School Mizugi)
4位非リア 小心者 (Hi Real Shoushin Mono)
5位裸ランドセル 尻滅裂 (Hadaka Ransel Shiri Metsuretsu)
6位判断力 申告漏れ (Handan Ryoku Shinkoku More)
7位包容力 しどろもどろ (Houyou Ryoku Shidoro Modoro)
8位破壊力 ステマ (Hakai Ryoku Stealth Marketing)
9位表現力 支離滅裂 (Hyougen Ryoku Shiri Metsuretsu)
10位判断力 優れ者 (Handan Ryoku Sugure Mono)
11位判断力 しっかり者 (Handan Ryoku Shikkari Mono)
12位判断力 正直者 (Handan Ryoku Shoujiki Mono)
13位背面立位 信号無視 (Haimen Ritsui Shingou Mushi)
14位広島県産 マラ (Hiroshima Mara)
15位広島県産 マン毛 (Hiroshima Mange)
16位広島県産 マンコ (Hiroshima Manko)
17位広島県 夢精 (Hiroshima Musei)
18位広島県 まぐろ (Hiroshima Maguro)
19位広島県 マン開 (Hiroshima Mankai)
20位広島県産 淫ら (Hiroshima Midara)
21位広島県 まぐわい (Hiroshima Maguwai)
22位広島県 マン汁 (Hiroshima Manjiru)
23位広島県 マンカス (Hiroshima Mankasu)
24位広島県 マンスジ (Hiroshima Mansuji)
25位広島県 マン拓 (Hiroshima Mantaku)
26位広島県 マン擦り (Hiroshima Manzuri)
27位広島県 蜜汁 (Hiroshima Mitsujiru)
28位広島県産 むき出し (Hiroshima Mukidashi)
29位広島県 蜜壷 (Hiroshima Mitsutsubo)
30位広島県 マスターベーション (Hiroshima Masturbation)
31位日雇い労働者 スクール水着 (Hiyatoi Roudousha School Mizugi)
32位広島県産 揉む (Hiroshima Momu)
33位広島県産 名器 (Hiroshima Meiki)
34位広島県産 女豹 (Hiroshima Mehyou)
35位背面立位 素人娘 (Haimen Ritsui Shirouto Musume)
36位日雇い労働者 すったもんだ (Hiyatoi Roudousha Sutta Monda)
37位非リア充 好き者 (Hi Real juu Suki Mono)
38位秘密漏示罪 晒し者 (Himitsu Rouji zai Sarashi Mono)
39位表現力豊か 死活問題 (Hyougen Ryoku yutaka Shikatsu Mondai)
40位背面片足上げ立位 尻揉み (Haimen kataashiage Ritsui Shiri Momi)
41位背面腕立て掲脚立位 触手モノ (Haimen udetate keikyaku Ritsui Shokushu Mono)
42位ハード 乱痴気騒ぎ 女豹 (Hard Ranchiki Sawagi Mehyou)
43位ハード 劣化 しどろもどろ (Hard Rekka Shidoro Modoro)
44位ハイパー 略奪 好き者 (Hyper Ryakudatsu Suki Mono)
45位ハリケーン 乱痴気騒ぎ 揉む (Hurricane Ranchiki Sawagi Momu)
46位ヒューマニスティック 乱痴気騒ぎ 名器 (Humanistic Ranchiki Sawagi Meiki)
47位ホット 乱雑 晒し者 (Hot Ranzatsu Sarashi Mono)
48位ヒロイック 拉致 支離滅裂 (Heroic Rachi Shiri Metsuretsu)
49位ハリケーン 冷徹 小心者 (Hurricane Reitetsu Shoushin Mono)
50位ヒューマニスティック 冷暗室 信号無視 (Humanistic Reianshitsu Shingou Mushi)
51位ハイパー 路上セックス マスターベーション (Hyper Rojou Sex Masturbation)
52位偏頗な 乱痴気騒ぎ マン毛 (Henpana Ranchiki Sawagi Mange)
53位半端な 利尿作用 淫ら (Hanpana Rinyou Sayou Midara)
54位低い 牢屋 ステマ (Hikui Rouya Stealth Marketing)
55位へまな 老廃物 申告漏れ (Hemana Rouhaibutsu Shinkoku More)
56位変な 凛々しい 優れ者 (Henna Ririshii Sugure Mono)
57位早い ロマンチック しっかり者 (Hayai Romantic Shikkari Mono)
58位広い 良心的 正直者 (Hiroi Ryoushinteki Shoujiki Mono)
59位ホット 路上セックス むき出し (Hot Rojou Sex Mukidashi)
60位ハッピー 路上セックス 蜜汁 (Happy Rojou Sex Mitsujiru)
61位細い 淋病 素人娘 (Hosoi Rinbyou Shirouto Musume)
62位果敢ない 霊感商法 マン開 (Hakanai Reikan Shouhou Mankai)
63位ひだるい 猟奇殺人 まぐろ (Hidarui Ryouki Satsujin Maguro)
64位酷い 離婚 すったもんだ (Hidoi Rikon Sutta Monda)
65位法的 ローター 尻揉み (Hou teki Rotor Shiri Momi)
66位反射的 乱交 触手モノ (Hansha teki Rankou Shokushu Mono)
67位保守的 両性愛 サゲマン (Hoshu teki Ryouseiai Sage Man)
68位平民的 両刀 スク水 (Heimin teki Ryoutou School Mizugi)
69位下手な レッドカード 死活問題 (Hetana Red card Shikatsu Mondai)
70位ヒステリック 連続中出しシリーズ 蜜壷 (Hysteric Renzoku nakadashi Series Mitsutsubo)
71位保守的 連続殺人 マン拓 (Hoshu teki Renzoku Satsujin Mantaku)
72位批判的 ロメロスペシャル まぐわい (Hihan teki Romero Special Maguwai)
73位速い ロボットダンス 尻滅裂 (Hayai Robot dance Shiri Metsuretsu)
74位法的 路上セックス マラ (Hou teki Rojou Sex Mara)
75位破壊的 路上セックス マンカス (Hakai teki Rojou Sex Mankasu)
76位発見的 路上セックス マン擦り (Hakken teki Rojou Sex Manzuri)
77位平民的 路上セックス マンスジ (Heimin teki Rojou Sex Mansuji)
78位ひ弱い 連続中出しシリーズ マンコ (Hiyowai Renzoku nakadashi Series Manko)
79位悲観的 乱交接待 マン汁 (Hikan teki Rankou Settai Manjiru)
80位発見的 乱痴気騒ぎ スクール水着 (Hakken teki Ranchiki sawagi School Mizugi)
81位ハード リアル 寸止め 女豹 (Hard Real Sundome Mehyou)
82位反射的 ロメロスペシャル羞恥プレイ 夢精 (Hansha teki Romero special Shuuchi play Musei)
83位ホット ランダム スペルマ むき出し (Hot Random Sperm Mukidashi)
84位ハイパー 老巧な 触手 マスターベーション (Hyper Roukouna Shokushu Masturbation)
85位ハッピー 劣等な 即ヤリ 蜜汁 (Happy Rettouna Sokuyari Mitsujiru)
86位ヒステリック 慮外な セックスレス 蜜壷 (Hysteric Ryogaina Sexless Mitsutsubo)
87位ひ弱い 理不尽な 子宮 マンコ (Hiyowai Rifujinna Shikyuu Manko)
88位偏頗な 劣悪な 性病 マン毛 (Henpana Retsuakuna Seibyou Mange)
89位半端な 略式な 精通 淫ら (Hanpana Ryakushikina Seitsuu Midara)
90位ハリケーン 利休 ショーツ 揉む (Hurricane Rikyuu Shorts Momu)
91位ヒューマニスティック 駱駝 下着 名器 (Humanistic Rakuda Shitagi Meiki)
92位法的 魯鈍な ザーメン マラ (Hou teki Rodonna Semen Mara)
93位反射的 劣勢な させ子 夢精 (Hansha teki Resseina Saseko Musei)
94位ひだるい 楽天的 セックス まぐろ (Hidarui Rakuten teki Sex Maguro)
95位批判的 楽な 処女 まぐわい (Hihan teki Rakuna Shojo Maguwai)
96位保守的 乱暴な ソープ マン拓 (Hoshu teki Ranbouna Soap Mantaku)
97位破壊的 冷淡な 手淫 マンカス (Hakai teki Reitanna Shuin Mankasu)
98位果敢ない 論理的 シコる マン開 (Hakanai Ronri teki Shikoru Mankai)
99位平民的 冷静な 精飲 マンスジ (Heimin teki Reiseina Seiin Mansuji)
100位悲観的 冷厳な 生殖 マン汁 (Hikan teki Reigenna Seishoku Manjiru)
101位発見的 劣性な 即ハメ マン擦り (Hakken teki Resseina Sokuhame Manzuri)

表示切り替え

このシステムでは略語を入力することで略す前の言葉を予想することができます。