「NANDA」は「北米看護診断協会」の略だと予想されます。

NANDA
1位北米看護診断協会 (North American Nursing Diagnoses Association)
2位肉厚穴 同調圧力 (Nikuatsu ANa Douchou Atsuryoku)
3位梨汁 肉食男子 (NAshijiru Nikushoku DAnshi)
4位奈良県産の 電気按摩 (NAra san No Denki Anma)
5位肉厚穴 男根 (Nikuatsu ANa DAnkon)
6位肉厚穴 男娼 (Nikuatsu ANa DAnshou)
7位肉厚穴 男根期 (Nikuatsu ANa DAnkonki)
8位肉厚穴 大陰唇 (Nikuatsu ANa DAiinshin)
9位肉厚穴 大胆 (Nikuatsu ANa DAitan)
10位肉厚穴 脱衣 (Nikuatsu ANa DAtsui)
11位ナンパ 肉食系男子 (NAnpa Nikushokukei DAnshi)
12位長野県産の ディスり合い (NAgano san No Diss Ai)
13位菜種油 二次元 電気按摩 (Natane Abura Nijigen Denki Anma)
14位長野県産の ダメ (NAgano san No DAme)
15位長野県産の ダニ (NAgano san No DAni)
16位長野県産の ダメ男 (NAgano san No DAmeo)
17位長野県産の ダサい (NAgano san No DAsai)
18位長野県産の 惰性 (NAgano san No DAsei)
19位長野県産の 大便 (NAgano san No DAiben)
20位長野県産の 脱稿 (NAgano san No DAkkou)
21位長野県産の 妥協 (NAgano san No DAkyou)
22位長野県産の 弾劾 (NAgano san No DAngai)
23位長野県産の 脱法 (NAgano san No DAppou)
24位長野県産の 堕落 (NAgano san No DAraku)
25位ネイティブ 肉食男子 アナニー (NAtive Nikushoku Danshi Ananie)
26位寝取られ アナル防衛大臣 (Netorare ANal bouei DAijin)
27位無い 肉食男子 アヌス (NAi Nikushoku Danshi Anus)
28位仲良い 肉食男子 アナラー (NAkayoi Nikushoku Danshi Analer)
29位名高い 肉食男子 朝チュン (NAdakai Nikushoku Danshi Asachun)
30位和やかな 肉食男子 朝勃ち (NAgoyakana Nikushoku Danshi Asadachi)
31位悩ましい 肉食男子 足コキ (NAyamashii Nikushoku Danshi Ashikoki)
32位ナウい アンソロ同人 アゲマン (Naui ANtholo Doujin Ageman)
33位並びない 青二才 ダメ (Narabinai Ao Nisai DAme)
34位生な 暗黒 電気按摩 (Namana ANkoku Denki Anma)
35位ナイーブ 肉食系男子 アナル (NAive Nikushokukei Danshi Anal)
36位ノーマル あんぽんたん ディスり合い (Normal ANpontan Diss Ai)
37位ネイティブ にわか 同調圧力 (NAtive Niwaka Douchou Atsuryoku)
38位なめい ナマモノ同人 アワビ (NAmei Namamono Doujin Awabi)
39位なるい ナマモノ同人 穴奥 (NArui Namamono Doujin Anaoku)
40位生な ナマモノ同人 アニリングス (NAmana Namamono Doujin Anilingus)
41位並びない ナマモノ同人 アヘ顔 (NArabinai Namamono Doujin Ahegao)
42位ナチュラル ナマモノ同人 愛撫 (NAtural Namamono Doujin Aibu)
43位内々な ナマモノ同人 愛人 (NAinaina Namamono Doujin Aijin)
44位内内な ナマモノ同人 汗疹 (NAinaina Namamono Doujin Asemo)
45位斜めな ナマモノ同人 愛欲 (NAnamena Namamono Doujin Aiyoku)
46位長めな ナマモノ同人 泡姫 (NAgamena Namamono Doujin Awahime)
47位腥い ナマモノ同人 アゲマン (NAmagusai Namamono Doujin Ageman)
48位永い ニート ディスり合い (NAgai Neet Diss Ai)
49位肉感的 アナル舐め 男娼 (Nikkan teki Anal Name DAnshou)
50位無い 生尻 男根期 (NAi Namajiri DAnkonki)
51位生な ナプキン 男娼 (NAmana Napkin DAnshou)
52位ナウい 生ハメ 大陰唇 (NAui Namahame DAiinshin)
53位肉感的 アンソロ同人 アナル (Nikkan teki ANtholo Doujin Anal)
54位人間的 愛撫 肉食男子 (Ningen teki Aibu Nikushoku DAnshi)
55位長い んだば 青姦 (NAgai NDaba Aokan)
56位長い ぬぷぷっ 大胆 (NAgai Nupupu DAitan)
57位ナチュラル 乳輪 脱衣 (NAtural Nyuurin DAtsui)
58位内々な 何様 ダニ (NAinaina Nanisama DAni)
59位内内な 猫耳 ダメ (NAinaina Nekomimi DAme)
60位並び無い 暗殺 惰性 (Narabinai ANsatsu DAsei)
61位斜めな 粘着 惰性 (NAnamena Nenchaku DAsei)
62位情けない アンソロ 大便 (Nasakenai ANtholo DAiben)
63位長めな ナルシスト ダサい (NAgamena Narcissist DAsai)
64位似合しい 暗殺者 ダサい (Niawashii ANsatsusha DAsai)
65位難解な 生殺し ダメ男 (NAnkaina Namagoroshi DAmeo)
66位ネイティブ アナル防衛大臣 愛液 (Native ANal bouei Daijin Aieki)
67位ニヒル アナル防衛大臣 アナニー (Nihil ANal bouei Daijin Ananie)
68位ナイーブ アナル防衛大臣 朝チュン (Naive ANal bouei Daijin Asachun)
69位ヌーボー アナル防衛大臣 アワビ (Nouveau ANal bouei Daijin Awabi)
70位ノーマル アナル防衛大臣 アニリングス (Normal ANal bouei Daijin Anilingus)
71位ナンセンス アナル防衛大臣 朝勃ち (Nonsense ANal bouei Daijin Asadachi)
72位ニヒリスティック アナル防衛大臣 足コキ (Nihilistic ANal bouei Daijin Ashikoki)
73位野放図な 安産型 脱法 (Nohouzuna ANzangata DAppou)
74位人間的 アナル中出し 男根 (Ningen teki Anal Nakadashi DAnkon)
75位涙ぐましい 穴ねぶり 大陰唇 (Namida gumashii Ana Neburi DAiinshin)
76位ナウい アナル防衛大臣 穴奥 (Naui ANal bouei Daijin Anaoku)
77位妬い アナル防衛大臣 アナラー (Netai ANal bouei Daijin Analer)
78位のっぽな アナル防衛大臣 アヘ顔 (Noppona ANal bouei Daijin Ahegao)
79位なおざりな アナル防衛大臣 青姦 (Naozarina ANal bouei Daijin Aokan)
80位涙ぐましい ナマモノ同人 アクメ (NAmida gumashii Namamono Doujin Acme)
81位無い アナル防衛大臣 愛撫 (Nai ANal bouei Daijin Aibu)
82位永い アナル防衛大臣 汗疹 (Nagai ANal bouei Daijin Asemo)
83位憎い アナル防衛大臣 愛人 (Nikui ANal bouei Daijin Aijin)
84位温い アナル防衛大臣 愛欲 (Nurui ANal bouei Daijin Aiyoku)
85位眠い アナル防衛大臣 泡姫 (Nemui ANal bouei Daijin Awahime)
86位永い ナマモノ同人誌 愛液 (NAgai Namamono Doujin shi Aieki)
87位肉感的 アゲマン 肉食系男子 (Nikkan teki Ageman Nikushokukei DAnshi)
88位熱っぽい 暗黒期 妥協 (Netsuppoi ANkokuki DAkyou)
89位ニヒル 暗黒時代 同調圧力 (Nihil ANkoku jidai Douchou Atsuryoku)
90位涙ぐましい 寝取り 男根 (NAmida gumashii Netori DAnkon)
91位妬い 穴モテ 男根期 (Netai ANa mote DAnkonki)
92位任意な アンソロジー本 ダニ (Ninina ANthology bon DAni)
93位情け深い なんJ民 堕落 (NAsakebukai Nan j min DAraku)
94位匂やかな 暗殺依頼 堕落 (Nioyakana ANsatsu irai DAraku)
95位何気ない アンソロ同人 ダメ男 (Nanigenai ANtholo doujin DAmeo)
96位生意気な アニソン 弾劾 (Namaikina ANime song DAngai)
97位無い 穴支度 大胆 (Nai ANa jitaku DAitan)
98位人間らしい 穴掘り 脱稿 (Ningenrashii ANa hori DAkkou)
99位懐かしい ニチャニチャ 大便 (NAtsukashii Nicha nicha DAiben)
100位生っ白い 任意出頭 妥協 (NAmacchiroi Nini shuttou DAkyou)
101位人間的 アナル防衛大臣 アクメ (Ningen teki ANal bouei Daijin Acme)
102位涙ぐましい アナル防衛大臣 アヌス (Namida gumashii ANal bouei Daijin Anus)
103位生半可な ぬか味噌臭い 弾劾 (NAmahankana Nukamiso kusai DAngai)
104位ナイーブ アメリカン 肉食男子 朝チュン (Naive American Nikushoku Danshi Asachun)
105位生壁 熱愛発覚 脱法 (NAmakabe Netsuai hakkaku DAppou)
106位ノーマル アクティブ ナマモノ同人 アニリングス (Normal Active Namamono Doujin Anilingus)
107位ナンセンス 危うい 肉食男子 朝勃ち (Nonsense Ayaui Nikushoku Danshi Asadachi)
108位ニヒリスティック 婀娜な 肉食男子 足コキ (Nihilistic Adana Nikushoku Danshi Ashikoki)
109位ノーマル アクティブ ニート ディスり合い (Normal Active Neet Diss Ai)
110位生な アカデミック 二次元 電気按摩 (Namana Academic Nijigen Denki Anma)
111位永い 暑い 肉食男子 アナラー (Nagai Atsui Nikushoku Danshi Analer)
112位憎い 厚い 肉食男子 アナニー (Nikui Atsui Nikushoku Danshi Ananie)
113位ヌーボー オートマチック ナマモノ同人 アワビ (Nouveau Automatic Namamono Doujin Awabi)
114位ナウい アッシュ ナマモノ同人 穴奥 (Naui Ash Namamono Doujin Anaoku)
115位妬い 奇い ナマモノ同人 アヘ顔 (Netai Ayai Namamono Doujin Ahegao)
116位無い 蒼い ナマモノ同人 愛撫 (Nai Aoi Namamono Doujin Aibu)
117位温い 青い ナマモノ同人 愛人 (Nurui Aoi Namamono Doujin Aijin)
118位ナウい 浅い ナマモノ同人 アゲマン (Naui Asai Namamono Doujin Ageman)
119位眠い 怪い ナマモノ同人 汗疹 (Nemui Ayai Namamono Doujin Asemo)
120位粘い 明い ナマモノ同人 愛欲 (Nebai Akai Namamono Doujin Aiyoku)
121位苦い 淡い ナマモノ同人 泡姫 (Nigai Awai Namamono Doujin Awahime)
122位妬い 厚い にわか 同調圧力 (Netai Atsui Niwaka Douchou Atsuryoku)
123位ネイティブ ニヒル ドップリ アナニー (NAtive Nihil Doppuri Ananie)
124位ニヒル 青森県産の ドップリ アナニー (Nihil Aomori san No Doppuri Ananie)
125位ナイーブ 安全な 電マ 朝チュン (Naive ANzenna Denma Asachun)
126位仲良い ナイーブ 電マ 朝チュン (NAkayoi Naive Denma Asachun)
127位なめい ヌーボー 男娼 アワビ (NAmei Nouveau Danshou Awabi)
128位ヌーボー 安価な 男娼 アワビ (Nouveau ANkana Danshou Awabi)
129位ノーマル 安易な 男根 アニリングス (Normal ANina Dankon Anilingus)
130位生な ノーマル 男根 アニリングス (NAmana Normal Dankon Anilingus)
131位ナンセンス 安全な ドッキング 朝勃ち (Nonsense ANzenna Docking Asadachi)
132位名高い ナンセンス ドッキング 朝勃ち (NAdakai Nonsense Docking Asadachi)
133位なおざりな 秋田県産の ディルド 青姦 (Naozarina Akita san No Dildo Aokan)
134位ニヒリスティック 安全な 男根期 足コキ (Nihilistic ANzenna Dankonki Ashikoki)
135位和やかな ニヒリスティック 男根期 足コキ (NAgoyakana Nihilistic Dankonki Ashikoki)
136位長い なおざりな ディルド 青姦 (NAgai Naozarina Dildo Aokan)
137位憎い 暑い 生尻 男根期 (Nikui Atsui Namajiri DAnkonki)
138位涙ぐましい あくどい 肉食男子 アヌス (Namida gumashii Akudoi Nikushoku Danshi Anus)
139位無い 蒼い ぬぷぷっ 大胆 (Nai Aoi Nupupu DAitan)
140位無い ナウい ド変態 アゲマン (NAi Naui Dohentai Ageman)
141位ねつい 青い 乳輪 脱衣 (Netsui Aoi Nyuurin DAtsui)
142位無い 安易な デカ乳 愛撫 (Nai ANina Dekachichi Aibu)
143位永い 無い デカ乳 愛撫 (NAgai Nai Dekachichi Aibu)
144位生な 眠い どエス 泡姫 (NAmana Nemui Do s Awahime)
145位粘い 安泰な どエス 泡姫 (Nebai ANtaina Do s Awahime)
146位ナウい 安価な ド変態 アゲマン (Naui ANkana Dohentai Ageman)
147位なおざりな 敢えなき んだば 青姦 (Naozarina Aenaki NDaba Aokan)
148位任意な アジュール 何様 ダニ (Ninina Azure Nanisama DAni)
149位並びない 危ない 猫耳 ダメ (Narabinai Abunai Nekomimi DAme)
150位並び無い 安価な 粘着 惰性 (Narabinai Ankana Nenchaku DAsei)
151位似合しい 安気な ナルシスト ダサい (Niawashii Ankina Narcissist DAsai)
152位何気ない 暗愚な 生殺し ダメ男 (Nanigenai Anguna Namagoroshi DAmeo)
153位肉感的 アコースティック 肉食系男子 アナル (Nikkan teki Acoustic Nikushokukei Danshi Anal)
154位ネイティブ あたらい ナマモノ同人誌 愛液 (Native Atarai Namamono Doujin shi Aieki)
155位人間的 有難い ナマモノ同人 アクメ (Ningen teki Arigatai Namamono Doujin Acme)
156位ねつい 穴開きスパッツ 脱衣 (Netsui ANa aki spats DAtsui)
157位内的な 尿道過活動 脱稿 (NAi tekina Nyoudou kakatsudou DAkkou)
158位肉感的 オートマチック ナプキン 男娼 (Nikkan teki Automatic Napkin DAnshou)
159位涙ぐましい アメリカン 生ハメ 大陰唇 (Namida gumashii American Namahame DAiinshin)
160位人間的 有難い 寝取り 男根 (Ningen teki Arigatai Netori DAnkon)
161位なるい ナウい 電動プラグ 穴奥 (NArui Naui Dendou plug Anaoku)
162位ナウい 安気な 電動プラグ 穴奥 (Naui ANkina Dendou plug Anaoku)
163位妬い 暗愚な だいしゅきホールド アヘ顔 (Netai ANguna Daishuki hold Ahegao)
164位並びない のっぽな だいしゅきホールド アヘ顔 (NArabinai Noppona Daishuki hold Ahegao)
165位ネイティブ 愛知県産の ドップリ白濁液 愛液 (Native Aichi san No Doppuri hakudakueki Aieki)
166位永い 安易な どエム 愛人 (Nagai ANina Do masochist Aijin)
167位眠い 安易な 伝言ダイヤル 愛欲 (Nemui ANina Dengon dial Aiyoku)
168位永い 憎い どエム 愛人 (NAgai Nikui Do masochist Aijin)
169位腥い 温い 伝言ダイヤル 愛欲 (NAmagusai Nurui Dengon dial Aiyoku)
170位匂やかな 浅まい なんJ民 堕落 (Nioyakana Asamai Nan j min DAraku)
171位ナウい 妬い ドライオーガズム アナラー (NAui Netai Dry orgasm Analer)
172位憎い 安全な ドライオーガズム アナラー (Nikui ANzenna Dry orgasm Analer)
173位永い ネイティブ ドップリ白濁液 愛液 (NAgai Native Doppuri hakudakueki Aieki)
174位情けない 阿呆な ニチャニチャ 大便 (Nasakenai Ahouna Nicha nicha DAiben)
175位熱っぽい アザレ 任意出頭 妥協 (Netsuppoi Azalea Nini shuttou DAkyou)
176位人間的 安易な デカマラ アクメ (Ningen teki ANina Dekamara Acme)
177位温い 安易な 出会い喫茶 汗疹 (Nurui ANina Deai kissa Asemo)
178位永い 永い 出会い喫茶 汗疹 (NAgai Nagai Deai kissa Asemo)
179位生意気な 明らかな ぬか味噌臭い 弾劾 (Namaikina Akirakana Nukamiso kusai DAngai)
180位野放図な 明らかに 熱愛発覚 脱法 (Nohouzuna Akirakani Netsuai hakkaku DAppou)
181位人間らしい 油っこい 尿道過活動 脱稿 (Ningenrashii Aburakkoi Nyoudou kakatsudou DAkkou)
182位ナイーブ 肉感的 ダッチワイフ アナル (NAive Nikkan teki Dutch wife Anal)
183位肉感的 あの様な ダッチワイフ アナル (Nikkan teki ANoyouna Dutch wife Anal)
184位無い 涙ぐましい 電動こけし アヌス (NAi Namida gumashii Dendou kokeshi Anus)
185位涙ぐましい あんぽんたんな 電動こけし アヌス (Namida gumashii ANpontanna Dendou kokeshi Anus)
186位涙ぐましい 人間的 デカマラ アクメ (NAmida gumashii Ningen teki Dekamara Acme)
187位無い アクティブ ノーマル 男根 アニリングス (Nai Active Normal Dankon Anilingus)
188位ナンセンス アメリカン ナイーブ 電マ 朝チュン (Nonsense American Naive Denma Asachun)
189位ナウい オートマチック ヌーボー 男娼 アワビ (Naui Automatic Nouveau Danshou Awabi)
190位妬い 厚い ニヒル ドップリ アナニー (Netai Atsui Nihil Doppuri Ananie)
191位温い 危うい ニヒリスティック ドッキング 朝勃ち (Nurui Ayaui Nihilistic Docking Asadachi)
192位粘い 婀娜な 眠い 男根期 足コキ (Nebai Adana Nemui Dankonki Ashikoki)
193位濃密な 敢えなき 柔弱な ディルド 青姦 (Noumitsuna Aenaki Nyuujakuna Dildo Aokan)
194位鈍い 青い 苦い デカ乳 愛撫 (Nibui Aoi Nigai Dekachichi Aibu)
195位暢気な アッシュ 寝坊な どエス 泡姫 (Nonkina Ash Nebouna Do s Awahime)
196位呑気な あどなき ナウい ド変態 アゲマン (Nonkina Adonaki Naui Dohentai Ageman)
197位名高い 蒼い 仲良い 電動プラグ 穴奥 (Nadakai Aoi Nakayoi Dendou plug Anaoku)
198位似気無い アクア のっぽな だいしゅきホールド アヘ顔 (Nigenai Aqua Noppona Daishuki hold Ahegao)
199位無さそうな あくどい なおざりな 電動こけし アヌス (Nasasouna Akudoi Naozarina Dendou kokeshi Anus)
200位なめい アジュール 長い どエム 愛人 (Namei Azure Nagai Do masochist Aijin)
201位任意な 青っぽい ねつい 伝言ダイヤル 愛欲 (Ninina Aoppoi Netsui Dengon dial Aiyoku)
202位永い 暑い 憎い ドライオーガズム アナラー (Nagai Atsui Nikui Dry orgasm Analer)
203位内密な あたらい 中高な ドップリ白濁液 愛液 (Naimitsuna Atarai Nakadakana Doppuri hakudakueki Aieki)
204位生な 危ない なるい 出会い喫茶 汗疹 (Namana Abunai Narui Deai kissa Asemo)
205位ネイティブ アコースティック 涙ぐましい ダッチワイフ アナル (Native Acoustic Namida gumashii Dutch wife Anal)
206位肉感的 有難い 人間的 デカマラ アクメ (Nikkan teki Arigatai Ningen teki Dekamara Acme)

表示切り替え

このシステムでは略語を入力することで略す前の言葉を予想することができます。