Quay lại danh sách

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Công khai (Mở cửa cho tất cả mọi người.)